محافظ تشک پشمی 200×۹۰
سازنده: درخشان قم 343,200 تومان