پیروکسیکام 0.5g/100g,60g ژل جلدی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 2,350 تومان
ایبوپروفن 0.05 ژل جلدی
سازنده: ایران آوند فر 13,500 تومان
دیکلوفناک 120mg پاستر جلدی
سازنده: Dae Hwa Pharmaceuticals
ایبوپروفن 0.05 ژل جلدی
سازنده: داروسازی تولید دارو 10,000 تومان
متیل سالیسیلات 30%,30g پماد جلدی
سازنده: داروسازی کاسپین تأمین 13,000 تومان
منتول سالیسسیلات 10%/15%,30g پماد جلدی
سازنده: داروسازی کاسپین تأمین 6,000 تومان
ایبوپروفن 0.05 ژل جلدی
سازنده: کیش مدیفارم 12,000 تومان
منتول سالیسسیلات 10%/15%,30g پماد جلدی
سازنده: لابراتوارهای سینا دارو 500 تومان
ایبوپروفن 0.05 ژل جلدی
سازنده: پارس دارو 4,000 تومان
ایبوپروفن 0.05 ژل جلدی
سازنده: دارو سازی بهوزان 9,000 تومان
ایبوپروفن 0.05 ژل جلدی
سازنده: داروسازی بهسا 4,000 تومان
ایبوپروفن 0.05 ژل جلدی
سازنده: داروسازی رها اصفهان 12,000 تومان
ایبوپروفن 0.05 ژل جلدی
سازنده: داروئی و بهداشتی لقمان 4,000 تومان
ایبوپروفن 0.05 ژل جلدی
سازنده: سبحان دارو 5,000 تومان
ایبوپروفن 0.05 ژل جلدی
سازنده: لابراتوارهای رازک 5,000 تومان
متیل سالیسیلات 30%,30g پماد جلدی
سازنده: داروسازی دکتر عبیدی 2,600 تومان
متیل سالیسیلات 30%,30g پماد جلدی
سازنده: سبحان دارو 13,000 تومان
متیل سالیسیلات 30%,30g پماد جلدی
سازنده: کارخانجات دارو پخش 13,000 تومان
منتول سالیسسیلات 10%/15%,30g پماد جلدی
سازنده: داروسازی تولید دارو