آسماویت 200 میلی لیتر سوسپانسیون
سازنده: مایر ارگانیکس 38,700 تومان
پلارژین کیدز شربت
سازنده: پارس گیتا دارو 29,000 تومان