داروی سنتی روغن 20 میلی لیتر
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
فرآورده سنتی روغن ظرف 30 گرمی
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
داروی سنتی روغن 37 میلی لیتر
سازنده: گنجینه عصاره طبیعت 14,600 تومان
داروی سنتی روغن 10 میلی لیتر
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
فرآورده سنتی روغن قطره چکان 10 گرمی
سازنده: علمی تحقیقاتی فراطب ایساتیس شرق
فرآورده سنتی روغن شیشه 7 میلی لیتری
سازنده: نوشداروی توسن سلامت
فرآورده سنتی روغن شیشه 7 میلی لیتری
سازنده: نوشداروی توسن سلامت
فرآورده سنتی روغن شیشه 18 میلی لیتری
سازنده: مهربان پخش مهربانی 10,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 30میلی لیتری
سازنده: تقدیس هرب 60,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 18 میلی لیتری
سازنده: مهربان پخش مهربانی 10,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 30 میلی لیتری اسپری دار
سازنده: پیشرو آریا روناک 21,000 تومان
فرآورده سنتی روغن ظرف 35 میلی لیتری
سازنده: زرین طب مشرق زمین
فرآورده سنتی روغن ظرف 30 میلی لیتری
سازنده: تقدیس هرب 7,500 تومان
فرآورده گیاهی محلول ظرف ۱۵ میلی لیتر
سازنده: داروسازی باریج اسانس 12,000 تومان
گیاهی 30 میلی لیتر اسپری بینی
سازنده: کشت و صنعت و داروسازی گیاه اسانس دکتر سلیمانی 24,500 تومان
روعن کنجد اسپری بینی 15mL
سازنده: داروسازی رها 9,500 تومان